امپراتوری ایران یكی از اسرارآمیزترین تمدن های مهم جهان باستان به شمار می رود

این امپراتوری توسط كوروش كبیر، پادشاه هخامنشی بنا شد و با خط مشی ای مبتنی بر تحمل دینی و فرهنگی، نماد حاكمیت ایرانی شد

.پس از كوروش، امپراتوری او با حكمرانی داریوش اول كه شهر پرسپولیس را به عنوان پایتخت حكومت خود بنا كرده بود، تا هند و یونان پیش رفت

آغاز یک امپراطوری – هخامنشی

از میان دست آوردهای امپراتوری ایران، می توان به موارد زیر اشاره كرد: سیستم نوینی برای مدیریت منابع آب كه توسط ابزار بسیار ساده ای ساخته شده بود، یك راه صاف شده بین قاره ای با طول 2400 کیلومتری كه امنیت سفرها را تضمین و ارتباط با سایر نقاط را امكان پذیر می ساخت، كانالی كه رود نیل را به دریای سرخ متصل می كرد و پایه كانال سوئز امروزی به شمار

می رود، و آرامگاه هالیكارناسوس كه یكی از عجایب هفتگانه جهان به شمار می رود. ولی در اوج امپراتوری ایران، امپراتوری دیگری در آن سوی دریای مدیترانه در حال شكل گیری بود، امپراتوری یونان كه مركز حكومت آن در آتن بود

رقابت میان امپراتوری بلند پرواز ایران و امپراتوری روم به رشد آتن منجر به جنگی 30 ساله شد كه با نام نبرد ایران شناخته می شود و نتیجه آن نبرد بزرگ، جهانی را كه ما در آن زندگی می كنیم شكل داد